Uppföljning av Idemia Sweden AB

 Publicerad 2020-03-03

Vad är det som har hänt?

Den 11 februari fick Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kännedom om att ramavtalsleverantören Idemia Sweden AB, tillsammans med övriga bolag i Idemia-koncernen, finns med på Världsbankens publika lista över svartlistade företag (World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals). Det faktum att Idemia Sweden AB finns med på Världsbankens lista utgör inte i sig grund för uteslutning eller annan rättslig åtgärd enligt LOU men föranledde Statens inköpscentral att omgående kontakta leverantören och inleda en granskning för att utreda vad som hänt.

 

Vilka åtgärder har Statens inköpscentral vidtagit?

Sedan den 11 februari har Statens inköpscentral genomfört flera uppföljningsmöten med Idemia Sweden AB där företaget ombetts redogöra för bakgrunden till att företaget har hamnat på Världsbankens svarta lista och vilka åtgärder som vidtagits inom Idemia-koncernen för att förebygga att liknande händelser inte inträffar igen.

Statens inköpscentral har även begärt in och mottagit en sanningsförsäkran från det svenska bolaget i vilken bolaget vid straffansvar intygar att inga grunder för uteslutning föreligger.

 

Vad händer nu?

Statens inköpscentral planerar att som nästa steg genomföra en oberoende tredjeparts revision av Idemia Sweden AB för att verifiera att ovan beskrivna åtgärder verkligen genomförts samt att leverantören i övrigt uppfyller de krav och villkor som framgår av ramavtalet.

Vi kommer också bevaka att Världsbanken förklarar sig nöjda med vidtagna åtgärder inom koncernen och därmed avför företaget från listan vid utgången av den utsatta tidsperioden 2020-05-28.

Senast ändrad: 2020-03-03